Vedtægter for

Damsholte Skytteforening 

§ 1

Foreningens navn er Damsholte Skytteforening.

Foreningens hjemsted er Vordingborg Kommune.

§ 2

Foreningens formål er gennem skydning at fremme glæde, trivsel og kammaratskab, som tilgodeser medlemmernes ønsker og behov.

§ 3

Foreningen er medlem af Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger (DGI) og Dansk Skytte Union (D.S.U.)

§ 4

Pkt. 1.:

Som medlem kan optages enhver, som har skydning som interesse.

Foreningens bestyrelse afgør suverænt, hvem der kan optages/udelukkes som medlem.

Pkt. 2.:

Som passivt medlem kan optages enhver, der har foreningen som interesse. Passive medlemmer har ikke stemmeret.

§ 5

Foreningens medlemmer betaler det af bestyrelsen fastsatte årlige kontingent, som administreres af bestyrelsen.

§ 6

Foreningen afholder ordinær generalforsamling hvert år i februar måned.

Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel ved

e-mail eller pr. brev. Såfremt et medlem skifter e-mail- eller postadresse eller telefonnr., er medlemmet selv ansvarlig for at orientere foreningen herom.

Medlemmer med privatejede våben, der er våbenpåtegnet via Damsholte Skytteforening, er forpligtet til straks at orientere foreningens formand om ændringer af ovennævnte kontaktoplysninger.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Ved afstemning gælder følgende:

Alle medlemmer over 14 år har stemmeret.

Medlemmer under 14 år har tale- og stemmeret via en forælder/værge eller andet familiemedlem.

Vedtægtsændringer skal godkendes med mindst 2/3 flertal af de fremmødte.

Ved alle andre afstemninger gælder almindeligt flertal.

Skriftlig afstemning skal ske hvis mindst 5 ønsker det.

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Dagsordenen skal mindst indeholde:

    Valg af stemmetællere

    Valg af ordstyrer

    Formandens beretning

    Fremlæggelse af regnskab

    Indkomne forslag

    Valg af bestyrelse og suppleanter

    Valg af revisorer og revisorsuppleant

    Fanen vendes

    Eventuelt

                                                                § 7

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det, eller hvis mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter ønske herom. Bestyrelsen skal inden 30 dage indkalde til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden. 

Samme varsel som ved ordinær generalforsamling.

                                                                § 8

Foreningen tegnes ved formand og et bestyrelsesmedlem, der kan udstede prokura. Foreningens anliggende varetages af en bestyrelse bestående af en formand, næstformand, kasserer samt 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

Bestyrelsen vælges på den årlige, ordinære generalforsamling med 2 på lige år og 3 på ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv. På den ordinære generalforsamling vælges endvidere 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Bestyrelsessuppleanter, revisorer og revisorsuppleanten er på valg hvert år.

I tilfælde af, at den siddende bestyrelse ikke har en regnskabskyndig i blandt sig, kan bestyrelsen udpege en regnskabsfører til dette hverv. Regnskabsføreren har ingen medbestemmelse og skal udelukkende rette sig efter bestyrelsens retningslinjer og beslutninger.

                                                                § 9

Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegnelser, er foreningens bestyrelse forpligtet til at give orientering til politiet eller om fornødent at tilbagekalde våbenpåtegnelser overfor et medlem, der efter bestyrelsens skøn, af hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.

                                                              § 10

Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for optagne lån. Långiveren kan kun gøre krav gældende i foreningens aktiver.

                                                              § 11

Til beslutning om ophævelse af foreningen kræves at ophævelsesforslaget er bebudet i indkaldelsen til den pågældende generalforsamling, og at beslutningen vedtages med 2/3 af de tilstedeværende stemmer. 

Beslutning om ophævelse af foreningen kræves vedtaget på to efter hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum. Samtidig træffes der beslutning om bortskænkning af foreningens ejendele,

f. eks. til idrætslige formål på Møn.

Vedtaget på:  ordinær generalforsamling den 28-2-2001

Ændret på:    ordinær generalforsamling den 27-2-2002

Ændret på:    ordinær generalforsamling den 25-2-2008

Ændret på:    ordinær generalforsamling den 25-2-2009

Ændret på:    ordinær generalforsamling den 18-2-2019

Frank Larsen         Merete Frederiksen    Claus Frederiksen

Torben Heilesen    Erik Nielsen